بسمه تعالي
گزارش هيئت مديره به : مجمع عمومي عادي سالانه
براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398


مقدمه :
مؤسسه خيريه نورالزهرا (س) در سال 1368 تاسيس و در تاريخ 1375/12/04 به شماره 9354 در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. هدف و موضوع مؤسسه براساس ماده 2 اساسنامه بشرح زير مي باشد :
(( انجام امور عام المنفعه ، كمك به خانواده هاي مستضعف ، كمك به خانواده هاي بي سرپرست و كمك به ايتام، کمک به خانواده های دیالیزی در مناطق محروم اطراف تهران و توانمند سازی منجر به شغل برای زنان سرپرست خانواده، فرزندان و افراد نیازمند شغل ))

موسسین :
1- آقاي سيد حسن نواب كاشاني
2- آقاي حميد صادق قاسمي
3- آقاي محمد عبدالصمدي
4- آقاي مجتبي رضائي

هيئت مديره :
اعضاي هيئت مديره در تاريخ تنظيم اين گزارش به شرح زير مي باشند:
1- آقاي محمدحسین رضائی رئيس هيئت مديره
2- آقاي سيد حسن نواب كاشاني مدير عامل
3- آقاي حمید صادق قاسمی نائب رئیس هيئت مديره
4- آقاي محمد عبدالصمدي عضو اصلی هيئت مديره
5- آقاي سيروس غرقي عضو اصلی هيئت مديره
6- آقاي عيسي نعمتي عضو علي البدل
7- آقاي امين بهرامي عضو علي البدل
8- آقاي حسن اسماعيلي همداني بازرس اصلي
9- آقاي علي اصغر خسروي نژاد بازرس علي البدل

گزارش فعاليت هاي مؤسسه
فعاليت هاي انجام شده در سال مالي مورد گزارش:

منابع مالي (ارقام به ريال)

# شرح سال 97 سال 98
1 كمك حامیان و اعضاء و خیرین به خيريه 3.634.179.804 3.715.440.000
2 کمک به نیت خریدگوشت و مرغ و غذای گرم 898.695.000 796.720.000
3 کمک به نیت كفاره ، فطریه و خمس 44.350.000 126.520.000
4 کمک هزینه تحصيل، درمان، جهیزیه و ارزاق 585.661.000 654.074.800
5 کمک مناسبات (عيد نوروز و ماه رمضان) 638.100.000 645.800.000
6 کمک به نیت صدقات و رد مظالم 183.497.500 293.339.500
7 سایر موارد 133.758.643 1.273.119.486
# جمع كل (ريال) 6.118.241.947 7.505.013.786


مصارف مالي (ارقام به ريال)

# شرح سال 97 سال 98
1 پرداختی ماهیانه به مددخواهان 2.103.735.000 1.777.520.000
2 خرید گوشت و مرغ برای سبد ارزاق مددخواهان 699.671.500 753.000.000
3 خرید و توزیع غذای گرم 115.775.000 159.555.000
4 پرداختی های مربوط به دارو و درمان مددخواهان 378.800.000 426.507.600
5 خرید و توزیع انواع ارزاق برای سبد مددخواهان 520.518.000 570.449.360
6 تهیه جهیزیه و لوازم منزل و ازدواج 13.000.000 275.750.000
7 تحصیل و تولد فرزندان مددخواهان و هدایا 88.027.550 57.150.000
8 سایر موارد پرداختی 169.628.350 474.858.100
9 هزینه های جاری 819.500.000 928.267.000
10 امور اداری و مالی 207.154.150 340.526.894
11 تعمیرات، نگهداری و استهلاک ساختمان و اثاثیه 976.773.754 1.741.429.832
# جمع كل (ريال) 6.092.583.304 7.505.013.786در خاتمه هيئت مديره لازم ميداند از تلاش و كوشش صميمانه كليه دست اندر كاران كه این موسسه را در نيل به اهداف مورد نظر ياري نموده اند سپاسگزاري نمايد. اميد است در سالهاي آتي نيز سعي وكوشش اين عزيزان دستاوردي پر بارتر و عملكردي مطلوبتر را در پي داشته باشد.

اعضاء هيئت مديره :
1- آقاي محمدحسین رضائی رئيس هيئت مديره
2- آقاي سيد حسن نواب كاشاني مدير عامل
3- آقاي حمید صادق قاسمی نائب رئیس هيئت مديره
4- آقاي محمد عبدالصمدي عضو اصلی هيئت مديره
5- آقاي سيروس غرقي عضو اصلی هيئت مديره
6- آقاي عيسي نعمتي عضو علي البدل
7- آقاي امين بهرامي عضو علي البدل
8- آقاي حسن اسماعيلي همداني بازرس اصلي
9- آقاي علي اصغر خسروي نژاد بازرس علي البدل

بسمه تعالي
گزارش حسابرسي مستقل و بازرسي قانوني
به : مجمع عمومي عادي سالانه مؤسسه خيريه نورالزهرا (س)


1- ترازنامه مؤسسه خيريه نورالزهرا (س) به تاريخ 29 / اسفند / 1398 كه توسط هیئت مديره مؤسسه تهيه و تائيد گردیده ، مورد بررسي اينجانب قرار گرفته است. شایان ذکر است که مسئوليت گزارش مورد نظر بر عهده هیئت مديره بوده و مسئوليت اينجانب اظهار نظر نسبت به صورت مزبور براساس حسابرسي انجام شده و نيز گزارش عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه می باشد.

2- حسابرسي اينجانب بر اساس استانداردهای حسابرسي انجام شده است.

استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اينجانب حسابرسي را چنان برنامه ريزي و اجرا كنم كه به ميزان قابل قبولي مطمئن شوم اشتباه يا تحريف با اهميتي در صورت هاي مالي وجود ندارد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي است ، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگي ها مبنايي قابل قبول براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي فراهم آورد.

در دوره مورد گزارش ليست ثبت حسابها به روش سه سطح ادامه يافته كه تمامي مراحل و موارد ثبت مطابق روش و استانداردهاي مربوطه انجام شده و صورت هاي مالي بدست آمده قابل اتكا مي باشد و هيچگونه مغايرتي از سوي اينجانب مشاهده نگرديده و استانداردهاي حسابرسي كاملا رعايت گرديده است.


بازرس قانوني
حسن اسماعیلی همدانيبسمه تعالي
ترازنامه موسسه خیریه نورالزهرا(س)
تهیه شده به تاریخ 1398/12/29

# موضوع مبلغ (ريال)
1 موجودی نقد و بانک 8.332.422.555
2 حساب های دریافتنی 374.300.000
3 دارایی های ثابت مشهود 48.274.797.533
4 کسر می شود : استهلاک انباشته (1.952.758.394)
5 دارایی های نامشهود 7.543.000
# جمع كل (ريال) 55.036.304.694
# موضوع مبلغ (ريال)
1 حساب های پرداختنی 835.442.863
2 بدهی بلند مدت (جاری شرکا) 35.175.203.188
3 سرمایه 19.000.000.000
4 سود (زیان) سال جاری 0
5 سود (زیان) انباشته 25.658.643
# جمع كل (ريال) 55.036.304.694

.................


اعضاء هيئت مديره :
1- آقاي محمدحسین رضائي
2- آقاي سيد حسن نواب كاشاني
3- آقاي حميد صادق قاسمي
4- آقاي محمد عبدالصمدي
5 – آقاي سيروس غرقي
6 – آقاي عيسي نعمتي
7- آقاي امين بهرامي
8 – آقاي حسن اسماعیلی همدانی
9- آقاي علی اصغر خسروی نژاد


صورت اقلام تشکیل دهنده حساب های ترازنامه

اقلام تشكيل دهنده موجودي نقد و بانك

1 بانک ها 8.166.472.989 ريال
2 صندوق 165.949.566 ريال
# جمع کل 8.332.422.555 ريال

اقلام تشكيل دهنده حساب های دریافتنی

1 سایر بدهکاران ۶۶.۳۰۰.۰۰۰ ريال
2 حساب های دریافتنی ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال
# جمع كل ۳۷۴.۳۰۰.۰۰۰ ريال

اقلام تشكيل دهنده دارائيها ي ثابت مشهود

1 ساختمان 47.874.261.533 ريال
2 اثاثیه و منصوبات ۳۲.۱۵۳.۰۰۰ ريال
3 وسایل نقلیه ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال
4 سایر دارایی ها 12.383.000 ريال
# جمع كل ۴۸.۲۷۴.۷۹۷.۵۳۳ ريال

اقلام تشكيل دهنده دارائيها ي نامشهود

1 حق الامتیازها 1.003.000 ريال
2 نرم افزارها 6.540.000 ريال
# جمع كل 7.543.000 ريال

اقلام تشكيل دهنده حساب های پرداختنی

1 بستانکاران داخلی 250.166.863 ريال
2 حساب های پرداختنی ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال
3 بستانکاران ودیعه مسکن ۵۱۰.۲۷۶.۰۰۰ ريال
# جمع كل ۸۳۵.۴۴۲.۸۶۳ ريال