مسکن

از آنجایی که یکی از معضلات جامعه مخصوصا برای زوج های جوان موضوع مسکن است۰لذا برای پوشش این حلقه مفقوده برآن شودیم که مجموعه ای را برای این مهم در میدان خراسان خیابان خراسان کوچه لباف بن بست تهرانی پ۴ ایجاد نماییم.

مجدد تصمیم گرفتیم باتوجه به کمبود در این زمینه مجموعه ای دیگری را در میدان بهارستان خیابان صفی علیشاه کوچه صفی بن بست سپیده پلاک ۴ برنامه ریزی کنیم امید داریم در خرداد سال ۱400 در اختیار زوج های تحت پوششمان قرارگیرد.