شماره حساب ها

اطلاعات واریز وجه:

نوع حساب: سپهر بانک صادرات

شعبه: سرچشمه کد 62

شماره حساب: 0100288783007

شماره شبا: IR34 0190 0000 0010 0288 7830 07

بنام: موسسه خیریه نورالزهرا

شماره کارت: 9258-9950-6911-6037