مجموعه ها و شرکت های مرتبط با موسسه

 • شرکت برسو

 • شرکت آذر فکور

 • شرکت روبرته سیرجان

 • مجله خانواده مطهر

 • شرکت کلان بافت ابنیه

 • مجموعه آگاپه

 • شرکت کارگزاران نو اندیشان بازار

 • شرکت بافرزندان

 • کارخانه آجر سفید

 • شرکت اسکان ایت

 • خیریه متوسلین به امام رضا

 • مجموعه سایه