تصاویر

مجموعه تصاویر از خیریه نورالزهرا

افطاری سال 1394

افطاری سال 1395

افطاری سال 1396

افطاری سال 1397

افطاری سال 1398