خیران نقش مهمی در ایجاد شغل دارند اگر خیریه دارای حساب و کتاب نباشد مشکلی را حل نمی‌کند و خیریه ها باید کمک کنند تا افراد روی پای خود بایستند.